Voorbeeld van Preventieve maatregelen

VOORBEELDEN VAN PREVENTIEVE MAATREGELEN

Analyse van het huwelijkscontract

 

Wij informeren u omtrent de juridische en fiscale gevolgen van uw huwelijkscontract.

Wij toetsen of de bepalingen in het huwelijkscontract nog voldoen aan uw huidige wensen.

Het wijzigen van een huwelijkscontract kan op zich reeds voor aanzienlijke fiscale besparingen zorgen.

Wij informeren u omtrent de verschillende mogelijkheden en houden rekening met de huidige juridische en fiscale maatregelen.

 

 

Aandacht voor de bepalingen in uw testament

 

Is een testament in uw situatie nuttig en/of aangewezen?

Werd uw testament op een fiscaal-vriendelijke wijze opgesteld?

 

Voor- en nadelen van het oprichten van vennootschappen (de burgerlijke vennootschap, de commanditaire vennootschap...), stichtingen, maatschappen: zijn dergelijke constructies in uw situatie aangewezen?

 

Welke mogelijkheden en beperkingen biedt de beleggingsverzekering?

 

 

Preventief schenken

 

Let wel: schenken van onroerend goed brengt notariskosten en schenkbelasting met zich mee.

Het komt er dus op aan om een vergelijking te maken tussen de verschuldigde erfbelasting ingeval er niets wordt ondernomen en de schenkbelasting met bijbehorende notariskosten, ingeval er preventief wordt geschonken.

 

Ingeval er sprake is van meerdere onroerende goederen kan het fiscaal interessant te zijn, om bij verschillende schenkingen aan éénzelfde persoon, telkens een wachtperiode van 3 jaar te respecteren, zodat de schenkbelasting steeds vanaf de laagste schijf kan toegepast worden.

 

Schenken van gelden en beleggingen kan via handgift of bankgift zonder erfbelasting en zonder schenkbelasting te betalen, op voorwaarde dat de schenker nog 3 jaar in leven blijft.

 

Met ingang van 01/01/2004 werd een verlaging van de schenkbelasting voorzien inzake roerende goederen.

U kan dus kiezen om 'gratis' de roerende goederen over te dragen via bankgift waarbij u de begeleidende documenten met kopie van bankuittreksel niet laat registeren of aan een verlaagde schenkbelasting (3% rechte lijn; 7% andere gevallen) waarbij U de begeleidende documenten (aangetekende brieven/registratierelaas) met kopie van bankuittreksel wel laat registeren.

 

Waar zit het verschil?

Als u kiest voor een gratis bankgift, en u overlijdt binnen de 3 jaar, dan zal de waarde van de bankgift volledig belast worden met erfbelasting.

Als u heeft gekozen voor de verlaagde schenkbelasting en u overlijdt binnen de 3 jaar, dan zal deze waarde niet meer belast worden via de erfbelasting.

 

Schenken van een familiaal bedrijf kan met ingang van 01/01/2012 gratis, wanneer er voldaan werd aan een aantal voorwaarden.

 

Nuttig om weten inzake schenkingen

Men kan bij een schenking (zowel bij schenkingen van roerende goederen als bij schenking van onroerende goederen) een aantal modaliteiten, lasten en engagementen voorzien.

 

  • Een beding van conventionele terugkeer: Stel dat de begiftigde (vb. kind) vóór de schenker (vb. ouder) komt te overlijden, komt het geschonkene terug naar de schenker, zonder dat hij/zij hiervoor zelf erfbelasting dient te betalen.

 

  • Een 'last' koppelen

- vb. de last om het geschonkene niet in te brengen in de huwelijksgemeenschap

- vb. de last om aan de schenker een jaarlijkse/maandelijkse uitkering te geven

- vb. de eis om als schenker het vruchtgebruik te behouden

 

 

De 'gratis' doorschuif:

 

Sinds 01/09/2018 is het mogelijk een vrijstelling op de schenkbelasting te bekomen indien er geërfde goederen binnen het jaar worden doorgeschonken. De schenking dient aan bepaalde voorwaarden te voldoen.

 

Eveline Kinet

(kantoor Anne Uytersprot)


Fiscale Aangifte Nalatenschap

Vermogens- en Successieplanning

Erkend Bemiddelaar in Familiezaken

Bergstraat 74A

9111 Belsele


eveline.kinet@erfbelasting.vlaanderen

GSM: 0475 58 96 18


© Eveline Kinet 2018