Erven / Schenken / Huwelijk

Waarvoor kan u bij ons terecht?

Herkent u uzelf in onderstaande gevallen / vragen?

Vragen over het erfrecht, schenkingsrecht en huwelijksvermogensrecht

 • Wie erft wat?
 • Wat is erven in vruchtgebruik, blote eigendom, volle eigendom?
 • Wat is het minimum erfdeel van de langstlevende echtgeno(o)t(e) en de afstammelingen?
 • Welke zijn de gevolgen voor de langstlevende echtgeno(o)t(e) wanneer geen schikkingen getroffen werden in verband met de nalatenschap
  (geen huwelijkscontract, geen testament, geen schenking)?
 • Wat zit er in ‘de nalatenschap’ van een huwelijkspartner?
 • Hoe kan men zelf meebeslissen wie wat gaat erven?

Vragen over het beschermen van uw kinderen,
bepaalde erfgenamen en hun deel van de nalatenschap

 • Wat is een notarieel testament?
 • Wat is een eigenhandig geschreven testament?
 • Kan ik bij leven schenken?
 • Eén van de vaak gebruikte technieken bij successieplanning is de schenking, maar… is een schenking definitief?
 • Kunnen de andere kinderen de schenking ooit betwisten?
 • Welke zijn de gevolgen van het schenken als voorschot op erfdeel en buiten erfdeel?
 • Kan er aan de kinderen in onverdeeldheid worden geschonken en kunnen zij vervolgens uit onverdeeldheid treden?
 • Welke voorwaarden / modaliteiten of lasten kunnen aan een schenking gekoppeld worden?
 • Wat is een erfovereenkomst?
 • Wat zijn de fiscale gevolgen van een schenking?
 • Is schenken altijd voordelig?

Problematiek i.v.m. nieuw samengestelde gezinnen

 • Kan de partner met wie ik samenwoon erven?
 • Is een testament noodzakelijk?
 • Wat zijn de gevolgen van feitelijk samenwonen?
 • Wat zijn de gevolgen van wettelijk samenwonen?
 • Wat zijn de juridische fiscale verschillen tussen deze twee samenlevingsvormen?
 • Geldt de vrijstelling van de erfbelasting op de gezinswoning voor alle samenwonenden?
 • Welke verschillen blijven bestaan met de categorie ‘gehuwden’ ?
 • Kunnen samenwonenden hun ouders onterven?
 • Wat zijn de fiscale gevolgen?
 • Wat zijn de gevolgen voor de kinderen?
 • Ik wil mijn nieuwe partner beschermen ten aanzien van de kinderen.
 • Ik wil mijn kinderen beschermen ten aanzien van de nieuwe partner.
 • Wat betekent tontine, beding van aanwa?
 • Welke mogelijkheden bieden de levensverzekeringen?
 • Heeft hertrouwen zin?
 • Welk huwelijkscontract is in mijn concrete situatie aangewezen?
 • Welke gevolgen heeft hertrouwen op de inkomstenbelastingen, erfbelasting, erfrecht, rechten op pensioen?
 • Heb ik als samenwonende partner recht op een overlevingspensioen van de overheid?

Specifieke vragen als ouder met een gehandicapt kind
(of erfgenaam in een beschermingsstatuut)

 • Hoe bescherm ik mijn gehandicapt kind?
 • Wat gebeurt er met de goederen van mijn gehandicapt kind na zijn dood?
 • Op welke wijze kan ik bepalen wat met deze goederen moet gebeuren na zijn dood?
 • Wie zal de geërfde goederen beheren?
 •  Hoe verloopt deze nalatenschap?
 • En wat met de andere kinderen … en de afhandeling van de nalatenschap?

Echtparen zonder kinderen

 • Erft mijn huwelijkspartner alle goederen na mijn dood?
 • Kan een testament van belang zijn?
 • Erven familieleden?