De bemiddelaar

De bemiddelaar is een neutrale en onafhankelijke persoon. Hij respecteert het vertrouwelijk karakter van een bemiddeling.

Een bemiddelaar helpt de betrokkenen zelf een oplossing te vinden. Hij helpt de betrokkenen de belangen achter de ingenomen standpunten helder te ontdekken om zo samen tot een gemeenschappelijk aanvaardbare oplossing te komen.

De bemiddelaar oordeelt niet, geeft geen advies en beslist niet. Hij faciliteert en stimuleert een win-win oplossing die voor alle betrokkenen haalbaar is met het oog op de toekomst.

De bemiddelaar komt niet tussenbeide als advocaat, rechter of scheidsrechter. Hij tracht de dialoog tussen de partijen terug op gang te brengen.
Hij doet dit door naar partijen te luisteren en met hen een constructieve dialoog te voeren om zo de  partijen tot een akkoord te laten komen.

In principe kan iedereen, ongeacht zijn basisopleiding, bemiddelaar zijn. Hij zal hiervoor een specifieke opleiding ‘bemiddeling’ volgen.

Cfr. Art. 1727 GW kan een bemiddelaar enkel erkend worden door de Federale Bemiddelingscommissie als hij aan een aantal voorwaarden voldoet.
Een erkend bemiddelaar kan u terugvinden op de lijst erkende bemiddelaars. 


Een bemiddelaar ...

Helpt u doelmatig onderhandelen

  • Een bemiddelaar bewaakt regels.
  • Een bemiddelaar stelt standpunten ter discussie en is zorgzaam.

Helpt u doelmatig onderhandelen

  • Een bemiddelaar installeert evenwicht.
  • Een bemiddelaar helpt u te onderhandelen over macht.

Geeft informatie

  • Een bemiddelaar geeft geen advies.
  • Een bemiddelaar vertaalt informatie naar uw persoonlijke situatie.
  • Een bemiddelaar verwijst soms naar een specialist..

In geval van ouderschapsbemiddeling helpt een bemiddelaar uw kinderen

  • Een bemiddelaar helpt u als ouders zakelijk te onderhandelen.
  • Een bemiddelaar helpt u stil te staan bij de bekommernissen van uw kind(eren).