Wat is bemiddeling

WAT IS BEMIDDELING ?

Bemiddeling, ook wel mediation genoemd, is één van de mogelijkheden om een geschil of conflict op te lossen.


Het is een vertrouwelijk en vrijwillig onderhandelingsproces waarbij een neutrale en onafhankelijke derde (de bemiddelaar), de betrokkenen helpt samen tot een constructieve oplossing te komen.

Er is aandacht voor de bekommernissen (betrachtingen en bezorgdheden) en belangen van alle betrokkenen.

 

Er wordt een actieve inzet gevraagd van de betrokken partijen tijdens het bemiddelingstraject.

 

De bemiddeling verloopt volgens een bepaalde procedure waarbij 3 bemiddelingsprincipes in acht genomen worden:

 • de betrokkenen nemen zelf de beslissingen
 • de partijen hebben evenveel invloed
 • de partijen zijn grondig geïnformeerd
   

Sinds 21 februari 2005 heeft de wet bemiddeling erkend als methode om een conflict op te lossen.

 

 

Bemiddeling is strikt vertrouwelijk

 

Alles wat tijdens de bemiddeling gezegd wordt of uitgewisseld wordt (documenten, emails, ...) is strikt vertrouwelijk.

Dit wil zeggen dat indien men in de loop van de bemiddeling of na een bemiddeling toch beslist om naar de rechtbank te gaan, geen informatie gebruikt mag worden die bekomen is naar aanleiding van de bemiddeling. De rechtbank zal dergelijke bewijzen weren.

De vertrouwelijke aard van de bemiddeling moet tijdens de hele duur ervan worden gerespecteerd door zowel de partijen, de bemiddelaar alsook eventuele derden zoals experten.

De wet voorziet een sanctie indien  de partijen het vertrouwelijk karakter van de bemiddeling niet respecteren.

Dit is één van de voordelen van bemiddeling.

Partijen kunnen vrijuit spreken. Wat  gezegd of geschreven wordt, kan niet gebruikt worden buiten de context van de bemiddeling.

Een uitzondering is enkel mogelijk indien beide partijen hiermee akkoord gaan. 

 

 

Bemiddeling kan toegepast worden in verschillende materies

 

 • Familiale bemiddeling: oa. ouderschapsregeling, verblijfsregeling voor kinderen, vereffening/verdeling nalatenschappen, echtscheiding, scheiding van samenwonenden, verdeling van goederen, alimentatie, nieuwsamengestelde gezinnen, intrafamiliale geschillen, contact met grootouders, ...
 • Burgerlijke bemiddeling: oa. burenruzie, conflicten met instanties, conflicten tussen verenigingen, ...
 • Commerciële bemiddeling: oa. overname handelszaken, ...
 • Sociale bemiddeling: oa. geschillen tussen  werknemers, werkgever en werknemer, ...
   

 

Wat zijn de voordelen van een bemiddeling?

 

 • De betrokkenen beslissen zelf wat er in het akkoord komt.
  Het wordt dus niet opgelegd door een derde zoals bij een arbiter of rechter.
 • Er wordt naar een positieve oplossing gezocht  die voor beide partijen  aanvaardbaar is.
 • Tijdens het tot stand komen van een akkoord wordt rekening gehouden met huidige onderlinge relaties en met lange termijn relaties.
 • Bemiddeling is vrijwillig, u kan dus ten alle tijde kiezen voor het stopzetten van de bemiddeling.
 • Bemiddeling is vertrouwelijk. Informatie (inhoudelijk, documenten, ...) bekomen naar aanleiding van een bemiddeling mogen zonder toestemming niet gebruikt worden door derden of de rechtbank.
 • Het akkoord heeft dezelfde waarde als een vonnis van de rechter.


  Eveline Kinet

  (kantoor Anne Uytersprot)


  Fiscale Aangifte Nalatenschap

  Vermogens- en Successieplanning

  Erkend Bemiddelaar in Familiezaken

  Bergstraat 74A

  9111 Belsele


  eveline.kinet@erfbelasting.vlaanderen

  GSM: 0475 58 96 18


  © Eveline Kinet 2018